تغییر هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان

به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان به روز گردید.