حاضرین مجمع صندوق مورخ 1398/05/05

  • احتراما به استحضار می رساند مجامع سالانه و امیدنامه ای صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان در تاریخ 1398/05/05 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید. اسامی حاضران در مجمع به شرح زیر می باشد.

1) آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و بازارگردان و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع
2) آقای دهقانی به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان به عنوان سهامدار ممتاز به سمت ناظر مجمع
3) خانم کاظمی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی و به سمت ناظر مجمع
4 ) خانم جیلی به نمایندگی از موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس صندوق
5) خانم یداللهی به سمت دبیر مجمع