صورت های مالی و یادداشت های توضیحی 6 ماهه منتهی به 30 آبان 1398( حسابرسی نشده)

صورت های مالی و  یادداشت های توضیحی  6 ماهه منتهی به 30 آبان 1398( حسابرسی نشده)


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل