دعوت به مجمع صندوق

با توجه به برگزاری مجمع صندوق اعتماد آفرین پارسیان در تاریخ 24/03/1399 ساعت­ 11:00 بدینوسیله ضمن دعوت از ارکان و سهامداران ممتاز جهت شرکت در مجمع یاد شده پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی خود را از قبول زحمتی که خواهید فرمود اعلام می نمایم.

آدرس: خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش کوچه مهران- پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان

دستور جلسه :

·افزایش سقف صندوق