دعوت به محمع 18/04/1399

با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه­گذاری اعتماد آفرین پارسیان در تاریخ 18/04/1399 ساعت­ 14:30 , 14:00 بدینوسیله ضمن دعوت از ارکان و سهامدارن ممتاز جهت شرکت در مجمع یاد شده پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی خود را از قبول زحمتی که خواهید فرمود اعلام می نمایم.

آدرس: خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش کوچه مهران- ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان

دستور جلسه :

  •   اضافه کردن رکن بازارگردان جدید
  • تغییر هزینه حسابرس
  • تغییر کارمزد مدیر صندوق