حاضرین مجمع مورخ 99/04/31

1) آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

2( آقای علیرضا دهقان منشادی به نمایندگی از گروه مالی پارسیان به عنوان سهامدار ممتاز به سمت ناظر مجمع

3) خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی و به سمت ناظر مجمع

4)  خانم سیمین یداللهی فارسانی به سمت دبیر مجمع