حاضرین مجمع 1399/05/06

1) آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

2) خانم امیری به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر مجمع

3) خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی و به سمت ناظر مجمع

4)  خانم سوده گنجی زاده به سمت دبیر مجمع

5) آقای علیرضا دهقان منشادی به نمایندگی از گروه مالی پارسیان به عنوان سهامدار ممتاز 

6) خانم جبلی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس صندوق