مجمع سالانه صندوق اعتماد آفرین پارسیان

مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان در تاریخ ١٣٩٤/٠٦/٠٨ با حضور نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحد های ممتاز صندوق و همچنین ارکان در محل  صندوق برگزار خواهد شد.