مجمع تغییر ترکیب دارایی های صندوق ١٣٩٤/٠٦/٢٨

مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان در تاریخ ١٣٩٤/٠٦/٢٨  با حضور نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحد های ممتاز صندوق و همچنین ارکان در محل  صندوق برگزار خ