برگزاری مجمع افزایش سقف صندوق در تاریخ ٢٨/٠٩/٩٤

مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان در تاریخ ٢٨/٠٩/٩٤  با حضور نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحد های ممتاز صندوق و همچنین ارکان در محل  صندوق برگزار خواهد شد.