مجمع صندوق

مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان در تاریخ  ٩٤/١١/١٢ با حضور نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحد های ممتاز صندوق و همچنین ارکان در محل  صندوق برگزار خواهد شد.