برگزاری مجمع سالانه صندوق

مجمع  سالانه صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان در تاریخ ٩٥/٠٥/٢٥ راس ساعت ١٥ با حضور نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحد های ممتاز صندوق و همچنین ارکان در محل  صندوق برگزار خواهد شد.