تغییر کارمزد متولی

 مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان در تاریخ 10/12/1395 ساعت 14 با حضور نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحد های ممتاز صندوق و همچنین ارکان در محل  صندوق برگزار خواهد شد.