اسامی حاضران در مجمع 1395/12/10 صندوق اعتماد آفرین پارسیان

1. رئیس مجمع: مهدی محمودی (نماینده شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان(
2. ناظر اول: هادی شعبانی (نماینده گروه مالی بانک پارسیان(
3. ناظر دوم رضا یعقوبی (نماینده متولی)
4. دبیر مجمع:نسترن احمدی
5. رویا مهدی زاده (نماینده حسابرس)