اسامی حاضران در مجمع 1396/03/30 صندوق اعتماد آفرین پارسیان