بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان به همراه توضیحات