اخبار

عنوان تاریخ درج
حاضرین مجمع صندوق مورخ 1398/05/05 1398/05/05
برگزاری مجمع مورخ 1398/05/05 1398/04/25
برگزاری مجمع سالانه مورخ 1398/05/05 1398/04/25
تغییر هویت دیداری صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان 1398/02/21
برگزاری مجمع سالانه صندوق در تاریخ 97/04/11 1397/03/29
برگزاری مجمع صندوق در تاریخ 29/01/97 1397/01/19
برگزاری مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرین پارسیان 1396/05/17
تغییر زمان برگزاری مجمع سالانه صندوق اعتمادآفرین پارسیان 1396/05/11
برگزاری مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان 1396/05/03
اسامی حاضران در مجمع 1396/03/30 صندوق اعتماد آفرین پارسیان 1396/03/31
برگزاری مجمع 1396/03/21
اسامی حاضران در مجمع 1395/12/10 صندوق اعتماد آفرین پارسیان 1395/12/22
تغییر کارمزد متولی 1395/11/27
برگزاری مجمع سالانه صندوق 1395/05/13
مجمع صندوق 1394/11/12
برگزاری مجمع افزایش سقف صندوق در تاریخ ٢٨/٠٩/٩٤ 1394/09/27
مجمع تغییر ترکیب دارایی های صندوق ١٣٩٤/٠٦/٢٨ 1394/07/07
مجمع سالانه صندوق اعتماد آفرین پارسیان 1394/06/04
مجمع افزایش سقف واحد های صندوق 1394/04/14
مجمع صندوق 1394/02/23