بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 617 0.01 4,558 0.04 5,227 0.04 5,740 0.05
اوراق مشارکت 6,648,782 107.25 5,901,530 53.99 6,088,589 52.1 6,225,577 51.16
سپرده بانکی 4,122,253 66.49 4,975,506 45.51 5,515,330 47.19 5,936,908 48.79
وجه نقد 24 0 6 0 6 0 6 0
سایر دارایی ها -4,572,229 -73.75 50,008 0.46 78,313 0.67 771 0.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 605 0.01 4,409 0.04 4,901 0.04 5,088 0.04