جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 104,217 1.12 3,518,053 4.44 4,178,705 5.18 4,175,986 4.91
اوراق مشارکت 7,918,405 84.97 43,909,994 55.45 48,200,605 59.72 50,469,377 59.34
سپرده بانکی 5,077,479 54.48 31,310,800 39.54 27,981,884 34.67 30,204,938 35.51
وجه نقد 102 0 1,997 0 2,884 0 3,126 0
واحد صندوق 686 0.01 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -3,781,751 -40.58 447,378 0.56 343,965 0.43 200,890 0.24
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 52,961 0.57 1,767,384 2.23 1,975,095 2.45 1,971,017 2.32