بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 851 0.01 5,536 0.05 5,871 0.05 5,825 0.05
اوراق مشارکت 6,636,005 103.31 6,241,593 51.73 6,456,961 51.56 6,721,722 53.26
سپرده بانکی 4,191,461 65.26 5,787,428 47.97 6,052,688 48.33 5,873,336 46.54
وجه نقد 23 0 6 0 6 0 6 0
سایر دارایی ها -4,405,182 -68.58 30,118 0.25 7,128 0.06 19,458 0.15
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 798 0.01 4,875 0.04 4,762 0.04 4,654 0.04