جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/09

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,027 0.01 1,166 0.01 3,899 0.03 6,485 0.05
اوراق مشارکت 6,826,534 93.9 8,586,160 62.02 8,372,009 61.11 7,011,385 54.05
سپرده بانکی 4,345,459 59.77 5,151,684 37.21 5,059,339 36.93 5,932,652 45.73
وجه نقد 21 0 6 0 6 0 6 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -3,902,703 -53.68 105,781 0.76 265,753 1.94 22,529 0.17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 922 0.01 1,166 0.01 3,899 0.03 6,485 0.05