بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,068 0.02 5,535 0.04 3,505 0.03 0 0
اوراق مشارکت 6,651,121 99.68 6,788,484 53.16 7,066,519 54.16 7,280,468 54.62
سپرده بانکی 4,257,964 63.82 5,967,145 46.73 5,976,047 45.8 6,049,045 45.38
وجه نقد 22 0 6 0 6 0 6 0
سایر دارایی ها -4,237,956 -63.52 7,920 0.06 1,797 0.01 558 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 950 0.01 4,197 0.03 2,625 0.02 0 0