جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,008 0.01 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 6,735,300 96.41 8,057,316 59.45 8,840,202 63.87 8,661,131 62.84
سپرده بانکی 4,309,206 61.69 5,449,043 40.21 4,995,496 36.09 5,121,507 37.16
وجه نقد 21 0 7 0 6 0 6 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -4,059,767 -58.11 45,838 0.34 5,806 0.04 396 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 897 0.01 0 0 0 0 0 0